Εισαγωγή

Η εταιρία με την επωνυμία «EKATERINA NIK. KOROLEVA», με έδρα Τσιμισκή 92, Θεσσαλονίκη 54622 – Ελλάδα, τηλ. +2311281288, email: info@beautymeacademy.gr, (ΑΦΜ 140481857, Δ.Ο.Υ. ΄Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και εφεξής θα αναφέρεται ως «Εταιρία», δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο https://online.beautymeacademy.gr» (εφεξής ο «Ιστότοπος»).
Ο Ιστότοπος λειτουργεί ως κόμβος για το σύνολο των διαδικτυακών εφαρμογών/ σεμιναρίων της Εταιρίας, και έχει ως σκοπό την προβολή των προϊόντων/σεμιναρίων/ της σε πελάτες, όπως ενδεικτικά σε τεχνίτες νυχιών κλπ. (εφεξής «Χρήστες»).
Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρακάτω γενικούς όρους, τους οποίους οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση του Ιστότοπου, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.
Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Περιεχόμενο – Ευθύνη

Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το Χρήστη. Η Εταιρία δύναται να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του Ιστότοπου στους Χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης του.
Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία ενδέχεται να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” (links) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη: α) για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι Χρήστες των ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών του Ιστότοπου, των οποίων κάνουν χρήση με δική τους πρωτοβουλία, β) για οποιαδήποτε σφάλματα ή λάθη που μπορεί να περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, γ) για τυχόν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά που μπορεί να περιέχονται στον Ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα παραπέμπει ο Ιστότοπος ή σε τυχόν εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των Χρηστών.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι Χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη χρήση του Ιστότοπου, έτσι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται:
Α. Να παραχωρούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό τους (password) σε τρίτους.
Β. Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
Γ. Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Ιστότοπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρίας ή τρίτων.
Δ. Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.
Ε. Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.
ΣΤ. Να συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους Χρήστες.
Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του Ιστότοπου, οι Χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρία για κάθε τυχόν ζημία τους από την χρήση αυτή. Η μη άσκηση από την Εταιρία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Διαδικασία Εγγραφής και Απεγγραφής

Για την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
– Συμπλήρωση φόρμας Εγγραφής
Οι Χρήστες εγγράφονται στον Ιστότοπο, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής είτε οι ίδιοι είτε μέσω της Εταιρίας.
Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης εγγραφής τους, οι Χρήστες συμπληρώνουν στη φόρμα εγγραφής τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, email, username, password, επαγγελματική ιδιότητα. Στην συνέχεια στο προφίλ τους συμπληρώνουν προαιρετικά το βιογραφικό τους και τα στοιχεία των προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password), οι Χρήστες του Ιστοτόπου έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές που η Εταιρία επιλέγει ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε Χρήστη.
Οι εγγεγραμμένοι στον Ιστότοπο Χρήστες δύνανται να απεγγραφούν οποτεδήποτε είτε με αίτημά τους στην Εταιρία είτε διαγράφοντας τον λογαριασμό τους.

Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου

Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του. Ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.
Αν και η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.
Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των Χρηστών προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Οι Χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους.
Η Εταιρία επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα των Χρηστών με σκοπό τόσο την εγγραφή ή την είσοδό τους στον Ιστότοπο όσο και τη λειτουργεία των εφαρμογών του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Πληροφορίες για τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη. Καθένα από τα cookies διαβάζεται αποκλειστικά και μόνο από τον διακομιστή που τα δημιούργησε. Τα cookies δεν καταγράφουν το προφίλ του συστήματός σας, ούτε συλλέγουν πληροφορίες από το σκληρό σας δίσκο. Η Εταιρία χρησιμοποιεί cookies για να σας αναγνωρίζει ως συχνό Πελάτη μας και να μην χρειάζεται να καταχωρείτε ξανά πληροφορίες κάθε φορά που πραγματοποιείτε συναλλαγή. Αντίθετα, η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί τα cookies για να αποθηκεύσει αριθμούς πιστωτικών καρτών, διευθύνσεις ή οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση Cookies διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Εφαρμοστέο δίκαιο & Δωσιδικία

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια για την επίλυση των αναφυόμενων διαφορών είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον Ιστότοπο, οι Χρήστες μπορούν να απευθύνονται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@beautymeacademy.gr ή μέσω τηλεφώνου στο +30 2311281288.